มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียด การรับสมัครดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางวิศวกรรมวัสดุ และต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมโลหะการ จากหลักสูตรที่ ก.ว. ทางโลหการรับรอง

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท จะต้องแสดงหลักฐานการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องใช้เวลานอกเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร : 0-2913-2500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1436 ครั้ง