ตามที่กรุงเทพมหานครได้ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า 47 เส่ม 126 ตอนพิเศษ 137 ง ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 เรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบางซื่อ และตั้งแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ นั้น สำนักงานเขตบางซื่อแจ้งว่าในการแบ่งแนวเขต กรุงเทพมหานครได้ใช้แนวเขตทางรถไฟสายใต้ด้านเหนือลงมาสิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา กับแนวกึ่ง กลางคลองบางเขน ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตดังกล่าว จึงขึ้นอยู่กับแนวเขตการปกครองของแขวงวงศ์สว่าง ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 จึงขอให้ทุกหน่วยงานเปลี่ยนที่อยู่ของมหาวิทยาลัยจากเดิมเป็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
                       1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
                       กรุงเทพฯ 10800

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4278 ครั้ง