มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ( TGGS ) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด การรับสมัครดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร ศิลปศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ พาณิชยศาสตร์

  สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์

- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ( TGGS)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518    ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 2902 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 999 ครั้ง