มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน สังกัดกองงาน มจพ.ปราจีนบุรี สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด การรับสมัครดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- ประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6)

  ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดปราจีนบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง ที่สามารถรับผิดชอบเรื่องที่พักอาศัยได้

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- ใบขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองงาน วิทยาเขต ปราจีนบุรี เลขที่ 129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี โทร.037-21300-5  ต่อ 7300  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1219 ครั้ง