พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ส่วนนำ

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

นี่คือพระปฐมบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อพระองค์ทรงเถลิงราชสมบัติเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในยามนั้น พระองค์ยังทรงพระเยาว์
แต่พระปฐมบรมราชโองการดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อความเรียบง่าย ได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงยึดมั่นตลอด
เวลา 60 ปีที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ในการเสียสละพระองค์ และทรงงานหนัก
เพื่อประโยชน์แห่งชาติและมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง

นับเป็นเวลารวม 21,923 วัน นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระองค์ ทรงยึดมั่นใน
พระปฐมบรมราชโองการของพระองค์ และตลอดเวลา 60 ปีที่ครองสิริราชสมบัติ
พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัยอย่างหนักในการปรับปรุงความเป็นอยู่
ของประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศนี้

สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ไม่มีสถานที่แห่งใดในประเทศนี้ ที่จะไกลเกิน หรืออันตรายเกิน
สำหรับพระองค์ที่จะเสด็จเยี่ยมเยือน พระตำหนักในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ไม่ได้เป็นเพียง
พระตำหนักสำหรับแปรพระราชฐานเท่านั้น หากแต่แท้ที่จริง เป็นสถานที่พระองค์ ทรงใช้เป็นจุดเริ่มต้น
ในการเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ ก็เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงสดับรับฟัง
และทอดพระเนตรเห็นปัญหาที่แท้จริงของมวลพสกนิกร

ด้วยพระปรีชาสามารถอันยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน และทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการ
และความจำเป็นของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสามารถใช้สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ในการทรงประดิษฐ์ และคิดค้นโครงการเกษตรและพัฒนาต่างๆ สุดจะคณานับ
ในการช่วยให้คนไทย โดยเฉพาะเกษตรกร และประชาชนยากจนในชนบทมีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ
ในการปกครองประเทศ พระองค์จึงไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อีกทั้งการบริหารประเทศ
แต่สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำกลับมากมายอย่างยากที่จะหาผู้ในเสมอเหมือน ในการทรงช่วยให้ความหวัง
ของประชาชนกลายเป็นความจริง และทรงเป็นที่พึ่งพึงของมวลหมู่พสกนิกร
ในยามที่ประสบกับความทุกข์ยาก ความเสียสละที่พระองค์ทรงมอบให้ประชาชนชาวไทย
จึงทำให้พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนและเคารพรักของประชาชนไทยทุกผู้ทุกนาม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่พสกนิกรรัก และเทิดทูนมากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ 900 ปี แห่งสยามประเทศนี้

 

Copyright © 2010 KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350