loading picture

            เวลา 14.15 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประดับนพรัตนราชวราภรณ์เช่นตอนเช้า เสด็จออกทางพระทวารเทวราชมเหศวร์ มายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงประมหาพิชัยมงกุฎ มหาดเล็กเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระแสงรายตีนตอง พระแสงอัษฎาวุธ และถวายอยู่งานพัดโบก มหาดเล็กรัวกรับ  ชาวม่านไขพระวิสูตร พระสุริยภักดี ชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญา ชาวพนักงานกระทั่งมโหรทึก ประโคมสังข์ แตร และกลองชะนะ กองทหารเกียรติยศกระทำความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรในนามคณะรัฐมนตรี และข้าราชการทั่วราชอาณาจักร
            เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูล ถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยในนามประชาชนชาวไทย
            พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสตอบ ขอบใจ ทั่วกัน
            มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานกระทั่งมโหรทึก ประโคมสังข์ แตร และกลอง ชะนะ ทหารกองเกียรติยศกระทำความเคารพ แตวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
            เวลา 14.40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฯลฯ เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ มหาดเล็กเชิญราชกกุธภัณฑ์ตามเสด็จ ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ  ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระราชินีประทับข้างพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องซ้าย  พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการหญิงในพระราชฐาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โปรดเกล้า ฯ ให้หลวงบรรเจิดอักษรการ อาลักษณ อ่านประเทศกระแสพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินี

loading picture

           
 แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินี เสด็จไปสู่หน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ ทรงเจิม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ และเครื่องอิสริยาชูปโภค สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
            ชาวพนักงานประโคมสังข์ แกว่งบัณเทาะว์ ฆ้องชัย แตร และเครื่องดุริยางค์ ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว    พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทร กราบบังคมทูลพระกรุณา แทนพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชฐาน ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ แล้วจมื่นสิริวังรัตน์ เลขานุการพระราชวัง ทูลเกล้า ฯ ถวายขันดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง ทรงโปรยพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ขึ้นสู่หอสุลาลัยพิมาน
            ในการเสด็จออกมหาสมาคมวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้เทียบช้างต้น ที่เกยหน้าพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์    ม้าต้นที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งราเชนทรยาน ที่เกยข้างพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ รถยนต์พระที่นั่งที่หน้าอัฒจันทร์ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ท่าราชวรดิฐ

 

Copyright © 2010 KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350