loading picture

              เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมาลาเส้าสูง  เสด็จออกเถลิงเกย หน้าพระทวารเทเวศร์รักษา ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เจ้าหนักงานกระทั่งมโหรทึก ประโคมสังข์ แตร และกลองชะนะทองเงิน กองทหารเกียรติยศกระทำวันทยาวุธ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่ จากเกยไปตามถนนอมรวิถี  เลี้ยวออกประตูพิมานไชยศรี ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวถนนหน้าศาลาสหทัย ไปเทียบเกยพลับพลา เปลื้องเครื่องที่ประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาท ไปยังพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และถวายต้นไม้ทองเงิน บูชาพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก    พระพุทธเลิศหล้านภาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัย สมเด็จพระสังฆราชถวายศีล ทรงสมาทานศีล แล้วมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในที่ชุมนุมสงฆ์ และพระบรมวงศานุวงศ์กับข้าราชการเป็นภาษาบาลี แปลเป็นไทยว่า
              "ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมา โยมก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้โยมได้เถลิงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆ์เจ้า กับจะได้รับจัดการ ให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป
                  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทรงจำไว้ด้วยดีว่า โยมเป็นพุทธศาสนูปถัมภก เถิด ฯ"
            ขณะนั้นพระสงฆ์ 80 รูป มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน พร้อมกันเปล่งสังฆวาจา "สาธุ" 3 ครั้ง แล้วสมเด็จพระสังฆราชถวายอดิเรก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินตามทางเดิม ไปยังเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ เคลื่อนขบวนกลับเข้าสู่ประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวไปเทียบยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกขปราสาท เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระทีนั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีเสด็จออก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระศรีรัตนตรัย และเครื่องราชสักการะถวายบังคม พระบรมอัฐิ และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี
            แล้วทั้งสองพระองค์ทรงทอดผ้า พระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายพระพรลา ทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้น
            เวลา 18.00 น. เจ้าพนักงานตั้งบายศรี แก้ว ทอง เงิน ที่หน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพราหมณ์เบิกแว่น ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียน สมโภชพระราชมณเทียรตามบุรพราชประเพณี

Copyright © 2010 KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350