วันที่ 7 พฤษภาคม 2493 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบก พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าตามตำแหน่ง พลตรี พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ สมุหราชมณเทียร ถวายบังคมทูลเบิกทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เอกอัครราชทูตอังกฤษในฐานะหัวหน้าคณะทูต อ่านคำกราบบังคมทูล ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบ แล้วเสด็จขึ้น
เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จมายังพระบรมมหาราชวัง ที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ด้านเหนือ เสด็จขึ้น พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิรณชัย สวัสดิเกียรติ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิก  นายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลาม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
ต่อจากนั้น พลเอก มังกร พรหมโยธี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กราบบังคมทูลเชิญ ผู้แทนคณะบุคคลต่าง ๆ ทางศาสนา และพาณิชย์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังต่อไปนี้
         1. อุปสังฆราช กับคณะโรมัน คาร์ ทอลิก
         2. คณะเปรสโปเตเรียน
         3. คณะเสฟเวนเดย์ แอคเวนตีส
         4. คณะสภาคริสตจักร ในประเทศไทย
         5. คณะสมาคมอเมริกัน
         6. คณะหอการค้าอังกฤษ
         7. คณะสโมสรฝรั่งเศส
         8. คณะสมาคมพาณิชย์จีน
         9. คณะสโมสรสวิสส์
        10. คณะสมาคมชาวเดนมาร์ค
        11. คณะหอการค้าอินเดีย
        12. คณะสมาคมซิกส์
        13. คณะบริษัทอิสต์ เอเชียติก จำกัด
        14. คณะสมาคม ไว. เอ็ม. ซี. เอ.
        15. คณะหอการค้าไทย
        16. คณะสมาคมพ่อค้าไทย
            ผู้แทนคณะต่าง ๆ ทูลเกล้า ฯ ถวายซองบรรจุคำถวายพระพรต่อ พระราชหัตถ์ เป็นรายคณะ
            ครั้นถ้วนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้า ฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียน และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แทนประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ
              ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับยืนอยู่ ณ  สีหบัญชรต่อไปอีกประมาณ 10 นาที จึงเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับดอกไม้ธูปเทียนจากท้าววรคณานันท์ ทูลเกล้า ฯ ถวายในนามข้าราชการหญิงในพระราชฐาน แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระทวารเทวราชมเหศวร์
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระรัตนตรัยแล้ว โปรดเกล้า ฯ ให้หลวงบรรเจิดอักษรลักษณ์ อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกาศสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช จบแล้วทรงหลั่งน้ำถวายที่พระหัตถ์ สมเด็จพระสังฆราช และทรงประเคนใบกำกับ พระสุพรรณบัฏ ไตร ย่าม  ชาวพนักงานประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้องชัย แตร และดุริยางค์  ครั้นแล้วทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ เพื่อพระราชสิริสวัสดิ์ และเป็นราชธรรมานุสรณ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามบุรพราชประเพณี และทรงประเคนพัดยศแก่พระราชาคณะที่ได้รับแต่งตั้ง 3 รูป
             ระหว่างที่สถาปนา สมเด็จพระสังฆราช และราชาคณะฤกษ์ 3 รูป พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เมื่อทรงตั้งสมณศักดิ์แล้ว สมเด็จพระสังฆราชถวายอดิเรก  สมเด็จพระวันรัตถวายพระพรลา
              ต่อจากนั้นพระบรมวงศ์และข้าราชการ ทูลเกล้า ฯ  ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเทียรเสร็จแล้ว กรรมการชำระปทานุกรมทูลเกล้า ฯ ถวายพจนานุกรมฉบับบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 เสร็จแล้วสังฆการีนิมนต์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ขึ้นนั่งเหนืออาสนะบนธรรมาสน์ และพระสงฆ์ 4 รูป สำหรับอนุโมทนาขึ้นนั่งอาสนะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ถวายศีลแล้ว ถวายพระธรรมเทศนามงคลสูตร รัตนสูตร เมตตสูตร รวมกัณฑ์หนึ่ง จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ชาวพนักงานประโคมและดุริยางค์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ถวายอดิเรก และถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับ

Copyright © 2010 KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350