loading picture

            วันที่ 8 พฤษภาคม 2493 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องเต็มยศจอมพลเรือ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินมายังพระบรมมหาราชวัง เสด็จออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับดอกไม้ธูปเทียน ของสตรีบรรดาศักดิ์ทูลเกล้า ฯ ถวาย เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเทียรแล้ว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร์ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระรัตนตรัยแล้ว ประทับพระราชอาสน์ โปรดเกล้า ฯ ให้ หลวงบรรเจิดอักษรลักษณ์ อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์ ตามราชประเพณี  จบแล้วพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ และทรงเจิมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระชัยนาทนเรนทร แล้วพระราชทานเครื่องประกอบพระอิสริยยศ
            เสร็จแล้วพระราชทานน้ำพระมหาสังข์   ทรงเจิมและพระราชทานเครื่องประกอบพระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย และพระองค์เจ้านักขัตรมงคล
            ขณะที่พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ทรงเจิม และพระราชทานเครื่องประกอบพระอิสริยยศ นี้ ชาวพนักงานประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ แตร และดุริยางค์ เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงรับดอกไม้ ธูปเทียนดังต่อไปนี้
        1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระชัยนาทนเรนทร ประธานองคมนตรี ในนามคณะองคมนตรี
        2. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ ประธานวุฒิสภา ในนามสมาชิกวุฒิสภา
        3. นายเพียร ราชธรรมนิเทศ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        4. ผู้บังคับการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในนาม กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
         5. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในนามธนาคารแห่งประเทศไทย
            เสร็จแล้วสังฆการีนิมนต์สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทับเหนืออาสนะธรรมมาส พร้อมด้วยพระสงฆ์สำหรับรับอนุโมทนาอีก 4 รูป นั่งอาสนะ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีลแล้ว สมเด็จสังฆราชถวายพระธรรมเทศนา  เทวตาทิสนกถา  ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร รวมกัณฑ์หนึ่ง จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และเครื่องดุริยางค์ สมเด็จพระสังฆราชถวายอดิเรก ถวายพระพรลา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จกลับ
            ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดต้นไม้เงินทอง และธูปเทียนทองเป็นเครื่องราชสักการะ มอบกระทรวงมหาดไทย    เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายภูมิภาคเชิญไปบูชา พระพุทธเจดียสถานที่เป็นหลักสำคัญในราชอาณาจักรคือ
        1.  พระพุทธบาท     สระบุรี
        2.  พระพุทธชินราช    พิษณุโลก
        3.  พระบรมธาตุ    สวรรคโลก
        4.  พระธาตุหริภุญไชย    นครลำพูน
        5.  พระปฐมเจดีย์    นครปฐม
        6.  พระมหาธาตุ    นครศรีธรรมราช
        7.  พระธาตุพนม    นครพนม

Copyright © 2010 KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350