เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปี พระราชาพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส “60 คู่ฟ้าสองพระบารมี ปกเกล้า ชาวไทย” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-19.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์    อาคารอเนกประสงค์  โดยวันที่ 28 เมษายน 2553 เป็นวันพิธีเปิดงาน

      สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีมติให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งวันระลึกในการครบรอบ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกถวายฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2553 โดยเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานฉลองปีที่ 60 แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดงาน ฉลอง     ปีที่ 60 แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2493 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสมหามงคลนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ   จัดให้มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญ ทางประวัติศาสตร์   นิทรรศการออนไลน์  การลงนามถวายพระพร เป็นต้น

      นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่บุคลากร มจพ. และปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึก ในพระมหา กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ความมั่นคงของรัฐโดยการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก สามัคคีของคนในชาติ   เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน บังเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

      งานประชาสัมพันธ์ มจพ. มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษบุคลากรเนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปี พระราชาพิธี บรมราชาภิเษก และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส “60 คู่ฟ้าสองพระบารมี ปกเกล้า ชาวไทย”

1. ภริทตา   อักษรเกษม
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ( TGGS )

       เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นต้นแบบของการครองเรือนที่ยั่งยืน ทรงยึดมั่นคุณธรรม ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ร่วมทุกข์ร่วมสุข ยามเจ็บไข้ได้ป่วยทรงร่วมเป็นกำลังใจด้วยกัน นอกจากจะเป็นพ่อหลวงแม่หลวงยังเป็นตัวอย่างคู่ครองของแผ่นดินด้วย   เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ

2. คณัฐนิฏย์   สังข์วิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย

      วันที่ 28 เมษายน นับเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญยิ่ง หากนับถอยหลังไปในวันนี้เมื่อ พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นวันที่พสกนิกร ชาวไทยปลาบปลื้ม  ซึ่งนับจากวันนั้นถึงวันที่ 28 เมษายน 2553 นับเป็นเวลา 60 ปี ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ เสด็จอยู่เป็นคู่พระมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงประชาชาวไทย ตลอดไปชั่วกาล

3. ดุษฎี   ไชยชนะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

       “ขอให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชน ชาวไทยตลอดกาลนาน”     พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยถือเป็นพระมหา กรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้   จึงขอให้คนไทยรักและสามัคคีกันให้มากๆ นะค่ะ   และขอให้คนไทยทุกคนทำดี ตอนนี้บ้านเมืองของเราก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดี   บ้านเมืองวุ่นวาย จึงขอให้คนไทยทุก ๆ คนรักกันนะคะ

 

กำหนดการ

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ ปี คู่ฟ้าสองพระบารมี ปกเกล้าฯ ชาวไทย”

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

-----------------------

เวลา ๐๙.๑๕ น.

-

ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

เวลา ๐๙.๓๐ น.

-

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณงาน

-

ชมการรำถวายพระพร โดยนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป

ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน

-

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

“๖๐ ปี คู่ฟ้าสองพระบารมี ปกเกล้าฯ ชาวไทย”

-

ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้มาร่วมงานลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

-

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ ปี คู่ฟ้าสองพระบารมี ปกเกล้าฯ ชาวไทย”

-

ร่วมกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ

เวลา ๑๐.๓๐ น.

-

เสร็จพิธี

การแต่งกาย: สุภาพ

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1454 ครั้ง