อาจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน   งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปี พระราชาพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส “60 คู่ฟ้าสองพระบารมี ปกเกล้า ชาวไทย” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-19.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์   อาคารอเนกประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ กิจการทั่วไป กล่าวรายงานนี้

         เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   (มจพ.) ร่วมจัดดังกล่าว   กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์   นิทรรศการออนไลน์  การลงนามถวายพระพร เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติ  เพื่อไม่ให้มีการก้าวล่วงพระราชอำนาจ ซึ่งทางรัฐบาลจะมีการจัดกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมและปกป้องสถาบันเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

ขวัญฤทัย  ข่าว / ศศิกัญญา ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 979 ครั้ง