ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบ e-learning การศึกษาทางไกล และโครงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553   เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชิน

รุ่งนภา  ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1488 ครั้ง