มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 โดยอนุโลม

2.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
        2.1 คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก ทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือการบิน-อวกาศ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (วศบ.)
และมีความถนัดทางด้าน Dynamics and Control
        2.2 คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล และความถนัดทางด้าน
Applied Mechanics

3.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
        3.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
        3.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด / 3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
        3.4 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ / 3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
        3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวกหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 81 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร : 0-2913-2500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จน
ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2008 ครั้ง