ด้วยกระทรวงศึกษา ได้ประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้พิจารณารูปแบบและตัวบ่งชี้คุณภาพตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3 ดี ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา นั้นกองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "บทบาทคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยกับนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี " ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 ณ. หอประชุม 223 ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

    ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 877 ครั้ง