ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันแรลลี่การกุศล

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยรางวัลของศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และถ้วยรางวัลผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 พฤษภาคม 2553 บนเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี เข้าทางหินกอง (วิหารแดง) - อ.บ้านนา - เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก และเข้าพัก ณ ฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นกองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลน  การจัดกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม  ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป

ท่านที่สนใจ โปรด download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อกรอกรายละเอียดและส่งกลับมายังภาควิชาฯ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ดูรูปเต็ม

12 พฤษภาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1923 ครั้ง