ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.เป็นประธานกล่าวเปิด การสัมมนา และบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และโรงแรมดวงจิตร รัสอร์ท แอนด์ สปา (หาดป่าตอง) จ.ภูเก็ต จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ งานบริการ ของสำนักงานอธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่อง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

    ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1051 ครั้ง