ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการต่างๆ

## ประกาศเรื่องกำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ [24/05/53 เวลา 14.33 น.]

กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่
[pdf]

## ประกาศเรื่องกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษและโครงการปกติ ทุกคณะ [19/05/53 เวลา 13.40 น.]

- นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษและโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในวันที่ 19 และ 21 พ.ค. 2553 ให้นักศึกษามาดำเนินการในวันที่ 24 พ.ค. 2553 ในเวลาและสถานที่เดิม

## ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [19/05/53 เวลา 13.40 น.]

- ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ในวันที่ 17 พ.ค. 2553 ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 พ.ค. 2553 ในเวลาและสถานที่เดิม

 

19 พฤษภาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 36731 ครั้ง