มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับ สมัครดังนี้
1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 โดยอนุโลม

2.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
        2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) สาขาก่อสร้าง หรือวิศวกรรมโยธา

3.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
        3.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด                                                                           3.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
        3.3 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ
        3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวกหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร : 0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม
2553 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1337 ครั้ง