มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดงานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร จำนวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้         
1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 โดยอนุโลม

2.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
        2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) สาขาช่างไฟฟ้า

3.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
        3.1 ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด                                                3.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด                                           
        3.3 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ
        3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวกหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        ผู้สนใจสมัครได้ ณ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร : 0-2913-2500-24 ต่อ 1144, 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 923 ครั้ง