มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น       พนักงงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรมรายละเอียดการรับสมัครดังนี้                                                                                                          
1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 โดยอนุโลม

2.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
        2.1 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )

3.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
        3.1 ประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด                                                                                                                        3.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด                                           
        3.3 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ
        3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวกหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
         ผู้สนใจสมัครได้  ณ  สำนักงานคณะบดี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปราจีนบุรี เลขที่ 129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี โทร.037-21300-5  ต่อ 7018   หรือที่  กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร : 0-2913-2500-24 ต่อ 1144, 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 866 ครั้ง