ทีม App. NANO ผู้ผลิตผลงาน “ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว” (Portable Blood Transporter)

ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท สมาชิกประกอบด้วย จ.ส.อ. เสวี ทองคำ นายเสรี กรเพชร  นายกิตติพงศ์   

มงคลการุณย์    นางสาวสุภาวดีสุขยศ    นางสาวจุฑามาศ   พูลประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท  จาก

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ โดยมี อาจารย์ศุภวัฒน์  ไพรัศมีพูลกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาการสร้างและพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ ประมาณ 3 เดือน โดยใช้งบประมาณ 20,000 บาท     ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ

ปริญญาโท ในโครงการประกวดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     ครั้งที่ 1   โดยได้รับเงิน

รางวัล 20,000 บาท   เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีต้นทุนไม่แพง  ช่วยลดงบประมาณจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก

ต่างประเทศประมาณ 70% ต่อหน่วย อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาหรือกิจการอนามัยที่

ต้องออกหน่วยไปดูแลชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร

            แนวความคิดของตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว    เกิดจากแนวคิดของกลุ่มซึ่งมีสมาชิกในกลุ่ม

ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบกและได้มีโอกาสพบปะ   พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติงานภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

แนวชายแดนและจากการฝึกภาคสนามจึงเกิดไอเดียที่จะประดิษฐ์เป็นภาชนะที่สามารถใส่ยาและเวชภัณฑ์ 

ตลอดจนชีววัตถุที่มีขนาด  รูปร่าง  เหมาะสมกับการใช้งานภาคสนาม      และที่สำคัญสามารถนำพาติดตัว

ไปได้ ซึ่งขนาดภายในของตู้แช่ ฯ กว้าง 19 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร ลึก16 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก

3.5 กิโลกรัม

                   จากการสอบถามข้อมูลของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคสนามบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ประสบปัญหาคือการนำ เลือด หรือเซรุ่ม มาช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาจล้าช้าและมีข้อจำกัดบาง

ประการ  เนื่องจากการเคลื่อนย้ายชีววัตถุและเลือด เช่น เลือด เซรุ่ม น้ำยาตรวจทางพยาธินั้นมีปัญหาและ

อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ตรงที่การเคลื่อนย้ายตู้เย็น   (ที่แช่เลือด/เซรุ่ม)     สนามมีขนาดใหญ่และมี

น้ำหนักมากทำให้เสียเวลาหากในเวลาเร่งด่วนอาจเกิดความสูญเสียต่อเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ ทำให้เกิด

แนวความคิดที่จะลดขนาดของตู้   แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเดิมเอาไว้    และที่สำคัญ

สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าในบ้านเรือนและแบตเตอรี่รถยนต์ จึงได้มีการคิดประดิษฐ์ “ตู้แช่ชีววัตถุและเลือด

เคลื่อนที่เร็ว” การประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ชิ้นนี้เป็นการเพิ่มความคล่องตัว           ประหยัดเวลา และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม และทำให้การเคลื่อนย้ายชีววัตถุ

และเลือดสามารถนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที

                  ประโยชน์ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว  ที่มองเห็นได้ชัดเจนคือการน้อมนำแนวทางตาม

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง  “การพึ่งพาตนเอง”  โดยการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้น

ใช้เองภายในประเทศและเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นายสิบเสนารักษ์    ที่ต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและภาคสนาม

           “ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว”สามารถสนองตอบและสนับสนุนการทำงานขององค์กรด้าน

การแพทย์   และสามารถพัฒนาต่อยอดด้านอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์    อีกทั้งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ไม่ได้มี

ความสลับซับซ้อน  เหมาะกับทางด้านการศึกษา    เพื่อให้กับผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้  นำเทคโนโลยีที่มีมา

นานแล้วในต่างประเทศ   แต่ยังไม่แพร่หลายในประเทศของเรา  มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม  ช่วยลดสภาวะโลกร้อน

         ผลงาน  ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว  เมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จแล้ว  ก่อนนำส่งเข้าประกวด ได้

มีโอกาสนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายเสนาธิการกรมแพทย์ทหารบกได้ชม     ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ

ตู้แช่ชีววัตถุและเลือด       ซึ่งได้รับคำแนะนำ   ข้อคิดเห็น  ที่จะนำมาปรับปรุงให้เหมาะกับภาคสนาม และ

กับการส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานสิ่งประดิษฐ์     ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 52     (FTE

Innovation  Awards 2009)    นั้นทำให้ได้มีโอกาสเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำชื่อเสียงให้กับ

หน่วยงานกรมแพทย์ทหารบก  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าทีม  App.Nano   โดยท่านเจ้ากรม

แพทย์ทหารบก เป็นประธานมอบ  เมื่อคราวประชุมผู้บังคับหน่วยทหารบกสายแพทย์ทั่วประเทศ       ที่

เข้ามารับฟังนโยบายและการปฏิบัติราชการ ณ. ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารบก  เลขที่ 8  ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี    กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา

             ขอขอบคุณ  ภาควิชาธุรกิจอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และพันเอก สมโชค แดงบรรจง    ฝ่ายเสนาธิการกรมแพทย์ทหารบกที่ให้

ความสนับสนุนด้วยดีมาตลอด                      

             ทีม App. NANO ผู้ผลิตผลงาน “ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว”  ทิ้งท้ายด้วยคำคมที่ว่า 

“ทุก ๆชีวิตของหมู่มวลมนุษย์ย่อมมีค่าเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นเชื้อชาติใดอยู่ใน

พื้นที่แห่งหนตำบลใดของประเทศไทย ”จึงได้มีการคิดประดิษฐ์“ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว”

             งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มจพ. ได้ประสานงานกับ "รายการคิดได้  ไทยทำ"  ทางสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7          เพื่อมาบันทึกเทปโทรทัศน์      “ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว”

(Portable Blood Transporter) โดยทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม     มจพ.  ในวันจันทร์ที่  7  มิถุนายน  2553  เวลา  09.00  น.    ทั้งนี้สามารถ

ติดตามวัน-เวลาการออกอากาเวลาข่าวเที่ยงวันเวลา 12.00 น. เร็วๆ นี้คะ

             สอบถามรายละเอียดได้ที่       ภาควิชาธุรกิจอุตสาหกรรม      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 3282  หรือกรม

แพทย์ทหารบก     จ่าสิบเอก เสวี   ทองคำ   มือถือ 089-179-3278,  อาจารย์ศุภวัฒน์ ไพรัศมีพูลกุล

087-980-6888

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ประจักษ์เวช ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1593 ครั้ง