ระดับ

หลักสูตร / สาขาวิชา

หน่วยงาน

ปริญญาตรี (4 ปี)

1. วศ.บ. ( วิศวกรรมโลจิสติกส์ ) ( LE )

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วท.บ. ( คณิตศสตร์เชิงวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ( MC )

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาตรี (5 ปี)

3. วศ.บ. ( วศวกรรมโยธาและการศึกษา ) ( CEE )

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปริญญาโท

4. วศ.ม. ( การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม ) ( METM )

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

5. ปร.ด ( วิศวกรรมวัสดุ ) ( DPTE )

คณะวิศวกรรมศาสตร์

      นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอนในภาค การศึกษาที่ 1/2553 อีกจำนวน 1 หลักสูตร คือ

ระดับ

หลักสูตร / สาขาวิชา

หน่วยงาน

ปริญญาตรี

ี1. ศ.บ. ( ช่างทองหลวง )

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

      อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือยังคงเปิดสอนหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโยธา ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้ที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th/

      สอบถามได้ที่ งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา โทร. 1624, 1625

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1987 ครั้ง