งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มจพ. ได้ประสานงานกับ "รายการคิดได้  ไทยทำ"  ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เพื่อมาบันทึกเทปโทรทัศน์  “ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว” (Portable Blood Transporter) โดยมีสมาชิกร่วมบันทึกเทป โทรทัศน์    คือ จ.ส.อ. เสวี   ทองคำ   นายเสรี กรเพชร  นายกิตติพงศ์   มงคลการุณย์    นางสาวสุภาวดีสุขยศ นางสาวจุฑามาศ   พูลประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท   ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอาจารย์ศุภวัฒน์  ไพรัศมีพูลกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโดยทำการบันทึก เทปโทรทัศน์   ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่  7  มิถุนายน 2553 ทั้งนี้  สามารถ ติดตามวัน-เวลาการออกอากาศในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  2553 เวลาข่าวเที่ยงวัน12.00 น.           

คลิกชมภาพได้ที่นี่ รายการคิดได้ไทยทำ ช่อง 7

          สอบถามรายละเอียดได้ที่   ภาควิชาธุรกิจอุตสาหกรรม    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 3282  หรือกรมแพทย์ทหารบก    จ่าสิบเอก เสวี  ทองคำ  มือถือ 089-179-3278, อาจารย์ศุภวัฒน์ ไพรัศมีพูลกุล 087-980-6888 หรืองงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1121,1166 สามารถติดตามชมได้ที่นี่

 

ขวัญฤทัย ข่าวและภาพถ่าย


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1760 ครั้ง