ชมรมพุทธศาสน์ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 หอประชุมประดู่แดง เวลา 7.00 -11.00 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของครูและมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีการไห้วครู ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูพร้อมทั้งเชิดชูครูไว้เป็นปูชนียบุคคลอันศิษย์พึงน้อมเข้าไปหาและเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

    ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ในวันเวลาดังกล่าวสอบถามรายละเอียดได้ที่
 นายฐานุศักดิ์  สินอนันต์ตระกูล ประธานชมรมพุทธศาสนา มจพ. โทร. 086-412-773


บุกเบิกข่าว/ สมเกษ ถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2033 ครั้ง