นายบงกช ชัยวารี  นายอนุพล  สิงขรเขตต์  และนายศิริพงษ์  สุขเลิศวัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าของผลงาน  “อุปกรณ์ควบคุม  Mouse  Pointer  สำหรับผู้พิการทางแขน”   โดยมี อาจารย์ ดร. สมคิด   แซ่หลี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ประเภทนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553  ณ อาคาร scb park  รัชโยธิน จัดโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีกำหนดการเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรับโล่พระราชทาน และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2553  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาทุกท่าน  ที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดงรุ่งนภาข่าว/ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1245 ครั้ง