ตามที่ชมรมพุทธศาสน์ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2553 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของครูและมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีการไห้วครู ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูพร้อมทั้งเชิดชูครูไว้เป็น ปูชนียบุคคลอันศิษย์พึงน้อมเข้าไปหาและเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

        ภายในพิธีไหว้ครู ยังจัดการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรรค์ ผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลเกียติยศ ประเภทสวยงาม

        ที่เหนือสุดของพานในปีนี้ คือ รางวัลเกียรติยศ ประเภทสวยงาม ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแด่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานความร่วมมือ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาศที่ทรงมีพระชนมมายุครบ 84 พรรษา

 รางวัลเกียติยศ ประเภทสวยงาม ได้แก่วิทยาลัยกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภทความสวยงาม  

รางวัล

ภาค/สาขา

คณะ

รางวัลชนะเลิศ

เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลชมเชย

วิศวกรรมการผลิต

วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทความคิดสร้างสรรค์  

รางวัล

ภาค/สาขา

คณะ

รางวัลชนะเลิศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ต่อเนื่อง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

TGGS

-

รางวัลชมเชย

วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตร์


ขวัญฤทัย ข่าว/ สมเกษถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3550 ครั้ง