สำนักหอสมุดกลาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิ Ms Word, Excel, PowerPoint, และสามารถใช้อินเตอร์เน็ต
  และรับส่งอีเมล์ได้
- พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ : 40 คำต่อนาที และภาษาไทย : 30 คำต่อนาที
- เขียนบทความวิชาการ และเป็นวิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรมเบื้องต้น
- สามารถเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา โดยเฉพาะภาษา PHP พร้อมการใช้งานฐานข้อมูล MySQL
- มีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติงาน และดูแลระบบเครือข่าย
- มีทักษะในด้านการออกแบบกราฟฟิก เช่น โปรแกรม Flash และ Photoshop
- มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบฐานข้อมูล

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ประกาศณียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้   ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมิทราชินี       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    1518    ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 2107 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1220 ครั้ง