คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษรายเดือน
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่าย เช่น
  Router , Switch L2,L3
- มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows Server 2008
- สามารถแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

           ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้   ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518   ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1517 ครั้ง