ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทุนโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowships)  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy,Environment และ Design and Engineeering  ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัย ในระดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และผลิตผลงาน วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

วันปิดรับสมัคร   
ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
คุณสมบัติของผู้รับทุน
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical   Engineering, Material Sciences, Energy and Environment และ Design and Engineering   จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี
- มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ
  อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
- สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี
- จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering,   Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineering

จำนวนทุนสนับสนุน

6 ทุน

ุระยะเวลา ในการสนับสนุนทุน

สนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี โดยผู้ที่ได้รับทุนสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2553

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ โครงการทุนวิจัยปริญญาเอก โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4415 ( ศีตลา ) โทรสาร 0-2564-6339 หรือที่ http://www.mtec.or.th

 

ขวัญฤทัย ข่าว


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1146 ครั้ง