คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ด้วยภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เิปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยี หรือทางอื่นที่ ก.บ.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่ที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" หรือ 2" จำนวน 2 รูป

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. (037) 217-317, 217-300-4 ต่อ 7018

หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

25 มิถุนายน 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2020 ครั้ง