มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผนึกกำลังร่วมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ( Good Practices ) สืบเนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้า หมายเพื่อให้ผู้บริหารและ บุคลากรใน มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ มีผลลัพธ์ในเกณฑ์ดี ซึ่งนิสิต นักศึกษาคือ ผู้รับบริการกลุ่มหลักของสถานศึกษา การทำกิจกรรม ใดๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้นักศึกษาได้ประโยชน์ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.ที่กำหนดให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพของนักศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีคือ ต้องสร้างความเข้าใจ กับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษามีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ แก่ นักศึกษาส่งเสริมให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพและมีการนำความรู้ด้านประกันคุณภาพ กระบวนการ  พัฒนาคุณภาพ  โดยการนำระบบวงจรคุณภาพ (Plan, Do, Check, Action : PDCA)   มาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพในกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษามีการพัฒนาประเมินผลการพัฒนาการประกันคุณภาพ การ ศึกษาทั้งกิจกรรมที่ดำเนินโดยนิสิต นักศึกษา คุณภาพของสถาบัน รายละเอียดดังนี้

1. เปิดรับสมัครบัดนี้ถึง 28 ก.ค.2553 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    จ.ปทุมธานี www.rmutt.ac.th และสามารถส่งผลงาน Online ได้ตั้งแต่บัดนี้ 28 กรกฎาคม 2553

2.ประกาศผลการตัดสินขั้นต้น วันที่1 ส.ค.2553 

3. การนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดีบนเวทีการประกวดตัดสินผลการประกวดและมอบรางวัล วันที่ 28 ส.ค.53

   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

      สอบถามได้ที่ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายกตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี 12110โทรศัพท์ 02-549-3505 โทรสาร 02-577-5048 ติดต่อประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์e-mail : usgp@mail.rmutt.ac.th หรืองาน ประชาสัมพันธ์ มจพ.0-2586-9010และ0-29132615 หรือ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว. 02-260-2574

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  http://www.usgp.rmutt.ac.th/?page_id=2


ขวัญฤทัย ข่าว


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3164 ครั้ง