สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น  พนักงานพิเศษรายเดือน
ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล้กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ประกาศณียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้   ณ ชั้น 5 ห้อง 501 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    1518    ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ   กรุงเทพฯ 10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 2205 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 680 ครั้ง