ศ. ดร.ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ  อธิการบดี มจพ. รับมอบทุนจาก  นายบุญนาค  โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีสต์  จำนวน 2 ทุน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับนางสาว ปวีช์ชิสา สันติธนไพศาล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 35,000 บาท และนายชัยยงค์ ปานอ่วม นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 29,000 บาท
     สำหรับเงินทุนการศึกษาที่เหลือ จำนวน  36,000  บาท      (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทางมหาวิทยาลัยจัดหานักศึกษาที่ขาดแคลน ค่าเล่าเรียนมารับทุนการศึกษาของ บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีสต์ จำกัด ในภาคการศึกษาต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มจพ. เป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553


บุกเบิก ข่าว สมเกษ ถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1681 ครั้ง