มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   “พระบิดา

แห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ       มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีพิธี

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      ในวันพุธที่    18   สิงหาคม  2553

เวลา 08.30 - 09.15 น  เพื่อให้หน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย   นักศึกษา   และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้นำ

พานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์


กำหนดการ
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่  18  สิงหาคม  2553
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

----------------------

เวลา 08.30 น.           - ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
เวลา 09.00 น.           - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันและประจำแถวตามที่กำหนด
                                 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 09.15 น.           - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
                                 ประธานกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน
                               - อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”    
                               - นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ
                                 นายกสมาคมศิษย์เก่า  แขกผู้มีเกียรติและผู้แทนนักศึกษา วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวาย
                                 ราชสักการะ ฯ ตามลำดับ
                               - เสร็จพิธี/ขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหารว่าง ณ ชั้นล่างอาคาร อเนกประสงค์  

หมายเหตุ                - แต่งกายสุภาพ , สากลนิยม (สุภาพสตรีสวมกระโปรง)
                               - โรงเรียนและบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วมพิธี กรุณานำพานพุ่มถวายราชสักการะมา
                                 ด้วย และขอความกรุณาหน่วยงานมารับพานของหน่วยงานคืน ในวันที่ 18 ตุลาคม
                                 2553  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณพิธี

ขวัญฤทัย ข่าว


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2267 ครั้ง