ศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์และสหกิจศึกษา  มจพ.จัดการสัมมนา "การนำเสนอแผนดำเนินงานและ หลักสูตรตามมาตราฐานสหกิจศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-12.00น. ณ.ห้องประชุม 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิต ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา กล่าวเปิดงาน โดยตัวแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวนำเสนอแผนดำเนินงานขวัญฤทัย ข่าว / ปราการ ภาพถ่าย


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 716 ครั้ง