ศาสตราจารย์ ดร.   ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ    อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ    (มจพ.)   เปิดเผยว่า   ทีมหุ่นยนต์ iRAP _ PRO  โดย 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก    World   Robocop  Rescue  2010  ระหว่างวันที่   19 - 26

มิถุนายน  2553 ณ  ประเทศสิงคโปร์.   เป็นผลงานของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยที่

สร้างชื่อเสียงยิ่งใหญ่ในเวทีโลกคือ  การชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก

และได้เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย    ประจำปี    ค.ศ. 2010  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ

หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกในนามประเทศไทยต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 5  มีคะแนนรวม 740  คะแนน โดยชนะผู้เข้าแข่งขัน

27 ทีม จาก 12 ประเทศทั่วโลก  (ญี่ปุ่น เยอรมัน  ออสเตรเลีย  อิหร่าน  จีน  เม็กซิโก มาเลเซีย สิงค์โปร์ ปากีสถาน

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา  และไทย)    ซึ่งเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่  4  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยถึง  4  สมัยจาก

เวทีการแข่งขัน  World   Robotcup  Rescue  โดยการสนับสนุนจากเครือซีเมนต์ไทย ( SCG) 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จึงกำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความ

ยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ปี 2553ในวันศุกร์ที่  16 กรกฎาคม 2553   

เวลา 17.30 - 21.00น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ในการนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์

่ทีมนักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย    iRAP _ PRO    และคณาจารย์ผู้ควบคุมที่สร้างชื่อก้องโลกอีกครั้ง    ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย      เสริมพงษ์พันธ์     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       (2)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประมุข     เจนกิตติยนต์    อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต    (3)    รองศาสตราจารย์ศุภชัย   ตระกูล

ทรัพย์ทวี   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่าย    (4)   อาจารย์   ดร. เชิดพงษ์    ดีเลิศไพบูลย์   อาจารย์

ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ       วัดและ อิเล็กทรอนิกส์          ในส่วนของนักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย

Irap _  PRO   สมาชิกประกอบด้วย  (1) นายคฑาวุฒิ   อุชชิน   (2)นายประพันธ์   คล้ายฤทธิ์   (3)นายณัฐกร
แซ่เอี้ยว   (4)นายอาทิตย์  ตระกูลธงชัย   (5) นายสุรเชษฐ์    อินเทียม   (6)นายธีรวัฒน์  เบ็ญจวิไลกุล   (7)นาย
ภราดร    ทับทิมแดง     (8) นายสุธี  คำใจคง    (9) นายนนทวัฒน์   แดงเวียง  (10) นายอรัญ  แบล็ทเลอร์ และ
(11)นายระพีพัฒน์   เทียนคำ
         จากประวัติศาสตร์อันยาวนานด้านหุ่นยนต์กู้ภัย   อาจได้กล่าว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ      เป็นต้นตำหรับแชมป์โลกหุ่นยนต์ที่นานาชาติรู้จักฝีไม้ลายมือและชื่อเสียงเป็นอย่างดีเป็นการ
ตอกย้ำความเป็นที่สุดของแชมป์โลก     ครบเครื่องเรื่องของความรู้ ความสามารถของนักศึกษา    และรายการ
แข่งขันหุ่นยนต์ที่ได้เป็นแชมป์โลก  4  สมัย  มีดังนี้
  • แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 1 ในปีพ.ศ.2549 ( ค.ศ. 2006 ) จากเวทีการแข่งขัน   World  Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมือง เบรเมน ประเทศเยอรมัน
  • แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 2 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2550 ( ค.ศ. 2007 ) จากเวทีการแข่งขัน  World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมือง แอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 3 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2552 ( ค.ศ. 2009 ) จากเวทีการแข่งขัน  World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมือง กราซ ประเทศออสเตรีย
  • แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 4 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2553 ( ค.ศ. 2010 ) จากเวทีการแข่งขัน World   Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ ประเทศสิงคโปร์
           ด้วยผลงานโดดเด่นโดนใจผู้ชมทั้งสนาม     โดย   iRAP_PRO     ทำคะแนนนำตลอดทุกรอบการ
แข่งขัน รวม 740 คะแนน รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ต่างชาติยกนิ้วชื่นชมความสามารถเยาวชน
ไทย  การคว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี iRAP_PRO  ทุ่มเทและเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขัน
มากกว่า 6   เดือน  โดยทีมงานได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันเป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำงานภายในเวลา
ที่มีจำกัดและมีประสิทธิภาพ      โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหุ่นยนต์       ความยากจะอยู่ที่ไม่สามารถ
มองเห็นหุ่นยนต์โดยตรง ต้องมองจากกล้องซึ่งมีความคลาดเคลื่อนสูงซึ่งต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง และ
สม่ำเสมอจึงทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์       การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังชัยชนะเพียงอย่างเดียว       สิ่งสำคัญคือ
ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน     และความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับทีมต่างชาติ     หลังจาก
นี้ก็จะมีรุ่นน้องมาสานต่อองค์ความรู้           และพัฒนาสมรรถถนะหุ่นยนต์ให้ดีและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การแข่งขัน  World   Robocup   Rescue    เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้าน
นวัตกรรมนับเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ     1518     ถนนพิบูลสงคราม     แขวงวงศ์สว่าง    เขตบางซื่อ    กรุงเทพฯ  10800 โทรศัพท์  
0-2568-9010 หรือ 0-2913-2615 โทรสาร 0-2587-4350
คลิกชมภาพบรรยากาศการต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยได้ที่นี่
 

กำหนดการ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2553  (World Robocup Rescue 2010)
วันศุกร์ที่  16  กรกฎาคม  2553
  หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี
------------------------------

17.30 น.

-

แขกรับเชิญถึงหอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

-

ชมการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีประดู่แดง

18.00 น.

-

ชมวีดิทัศน์การแข่งขัน World Robocup Rescue 2010  และการสาธิตศักยภาพของ
แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก iRAP_PRO  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สมัยที่ 5
โดยทีมคณาจารย์และนักศึกษา หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก iRAP_PRO  คณะวิศวกรรมศาสตร์

18.30 น.

คณะผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดี

-

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-

คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี

-

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ

-

พิธีมอบโล่เกียรติยศ-เกียรติบัตร และทุนการศึกษา แก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO

-

เครือข่ายทางวิชาการ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา หรือของที่ระลึก
แก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO

-

ผู้แทน ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO กล่าวขอบคุณ

-

ชมการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีประดู่แดง

21.00 น.

-

ปิดงาน                                                            

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2801 ครั้ง