เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2553ที่ผ่านมา  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท       ซี  พี  ออลส์  จำกัด  (มหาชน)  จำนวน  13  ท่าน  ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ให้มีความทันสมัย  และมีคุณภาพ  ในการนี้ผู้ช่วยอธิการบดี       ฝ่ายกิจการพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล    ทิพยกานนท์  ให้การต้อนรับ และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ได้อธิบายและนำชมวิดิทัศน์ของสถานี โทรทัศน์ฯ  พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบการทำงานและการออกอากาศของสถานีฯขวัญฤทัย ข่าว


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 963 ครั้ง