นักศึกษาใหม่ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53 ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53 ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 20 ก.ค. 2553 ดังนี้

1. Download แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมติดรูป

2. ชำระเงินที่งานการเงิน

3. ติดต่อยื่นเอกสารที่ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

4. เจ้าหน้าที่จะนัดมารับบัตรตามกำหนด

9 กรกฎาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2456 ครั้ง