มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงาน ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ระหว่างวันที่ 5-14   สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์    อาคารอเนกประสงค์ และหอเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี  
          ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2553) ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นวมินทรบรมราชินี นาถ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่ง ชาติ และเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติรวมทั้งเพื่อรักษาวัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงานของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป  รวมถึงเพื่อส่งเสริมความรัก สานความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่-ลูก ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจึงร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและชมรมโดยนักศึกษาด้าน ศิลปวัฒน ธรรมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถและส่งเสริมความรักสานความสัมพันธ์ ในครอบครัวด้วย   การจัดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2553 (ปีที่ 5) 
           กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยชีวิตโค- กระบือ ณ ลานอเนกประสงค์ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ขยัน  ประหยัด  อดทน  ปฏิบัติตนพอเพียงตามที่แม่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามา”  การประกวดข้อความสั้น เปรียบแม่เป็นอะไรในใจเรา การประกวดการ์ดอวยพรวันแม่ พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะส่งผลงาน เข้าประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นการลงนามถวายพระพร ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจแม่แห่งแผ่นดิน และร่วม กิจกรรมบันทึกถ้อยคำรัก ในฐานะ    “ลูก”    ถึง    “แม่” ผ่านกระดาษรูปหัวใจติดที่บอร์ด ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยที่ทำจาก “ดอกมะลิ” และ “ต้นมะลิ” สัญลักษณ์วันแม่ภายใต้คำขวัญ สังคมสุขร่มเย็นได้ “ด้วยรักแม่”เพื่อนำไปมอบให้แม่ และชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ นวมินทรบรมราชินีนาถ ณ ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี 
           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500  ต่อ 1121,1166 และเพื่อร่วมกันแสดง
ออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่ “แม่” ในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ   ประจำปี   พ.ศ. 2552   
           ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2553) ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ   จะขอกล่าวถึงประวัติและความสำคัญ  กิจกรรมของวันแม่  ดังนี้
ประวัติวันแม่
         
แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ  ปีทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ประกาศรับรองเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมา นั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงาน ให้กว้างขวางออกไป 
          มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและ ตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่งๆ  ขึ้นไปด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ ่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน แม่ของชาติ ต่อมา ถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ
         
1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
          2. จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ  
          3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่
          4. นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่  (www.MotherDay.com)

 

กำหนดการงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2553
ณ  อาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่  5 –14  สิงหาคม  2553
------------------

1 ) วันพฤหัสบดีที่ 5  - วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  2553

สถานที่

 

บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี

ช่วงเช้า-บ่าย

-

ชมนิทรรศการ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระแม่แก้วของแผ่นดิน
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

 

 

ร่วมกิจกรรมบันทึกถ้อยคำรัก ในฐานะ “ลูก” ถึง “แม่” ผ่านกระดาษรูปหัวใจ
ติดที่บอร์ด ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”
และร่วมชื่นชมผลงานถ่ายทอดความรักจากแม่สู่ลูก จากนักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

-

ชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ
ณ  ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี  เวลา 09.00 น./10.30 น./12.00 น. และ 15.00 น.

 

-

ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยจาก “ดอกมะลิ” และ  “ต้นมะลิ” 
สัญลักษณ์  “สังคมสุขร่มเย็นได้ด้วยรักจากใจแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่

2 ) วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม  2553

ช่วงเช้า

 

พิธีเปิดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2553
บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 07.30 น.

-

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยชมรมพุทธศาสน์

เวลา 09.20 น.

-

แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ (ลงทะเบียน)

เวลา 09.39 น.

-

ชมการแสดง “มจพ. น้อมอภิวาทบรมนาถเกียรติคุณ” โดยนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง

 

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน

 

-

ศ. ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”

 

 

และมอบรางวัลแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลงานเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสนี้

 

-

ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และแขกรับเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

 

-

ชมนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระแม่แก้วของแผ่นดิน

 

 

และร่วมกิจกรรมบันทึกถ้อยคำรักจากใจ“ลูก” ถึง “แม่” และร่วมชื่นชมผลงานถ่ายทอด
ความรักจากแม่สู่ลูก ลูกสู่แม่ จากนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

-

ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยจาก “ดอกมะลิ” และ  “ต้นมะลิ” 
สัญลักษณ์  “สังคมสุขร่มเย็นได้ด้วยรักจากใจแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่

 

-

ชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ  ณ  อาคารนวมินทรราชินี

เวลา 10.30 น.

-

เสร็จพิธี

 

 

 

ช่วงบ่าย

-

ชมนิทรรศการงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2553

 

-

ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยจาก “ดอกมะลิ” และ  “ต้นมะลิ”  สัญลักษณ์ 
“สังคมสุขร่มเย็นได้ด้วยรักจากใจแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่ 
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

 

-

ชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ  ณ  ชั้น 2
อาคารนวมินทรราชินี  เวลา 09.00 น./10.30 น./12.00 น. และ 15.00 น.

3) วันอังคารที่ 10 – วันพุธที่ 11  และวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม  2553


ช่วงเช้า-บ่าย

 

บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี

 

-

ชมนิทรรศการงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”
ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์

 

-

ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยจาก “ดอกมะลิ” และ  “ต้นมะลิ” 
สัญลักษณ์  “สังคมสุขร่มเย็นได้ด้วยรักจากใจแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่

 

-

ชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ 
ณ  ชั้น 2  อาคารนวมินทรราชินี เวลา 09.00 น./10.30 น./12.00 น. และ 15.00 น.

4)  วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553

ผู้ดำเนินการ

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร จัดโดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช 
ณ มณฑลพิธีจัดงาน

เวลา 16.00 น.

-

ริ้วขบวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะตามจุดนัดหมายที่กำหนด

เวลา 17.50 น.

-

ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ถึงบริเวณมณฑลพิธีจัดงาน

เวลา 18.00 น.

-

เคารพธงชาติ  เชิญธงลงจากยอดเสา

 

-

ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ถวายพานพุ่มราชสักการะตามลำดับ

เวลา 19.19 น.

-

ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน

เวลา 19.29 น.

-

ประธานในพิธี จุดเทียนชัย แขกผู้มีเกียรติและประชาชนทุกสาขาอาชีพ จุดเทียนชัย
เพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 

-

ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรขัยมงคล

 

-

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานในพิธีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (1 จบ)

 

-

ประธานในพิธี นำร้องเพลงสดุดีมหาราชา (2 จบ) พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชน
ทั้งในบริเวณมณฑลพิธี และทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

เวลา18.50-19.50 น.

-

ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

  - เสร็จพิธี

การแต่งกาย :

 

สุภาพ ( สีฟ้า )


ขวัญฤทัย ข่าว


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2069 ครั้ง