ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  มจพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งกิจการ 22 ปี  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัย       จะขอความสนับสนุนเพื่ออนุเคราะห์ในการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์และ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านสื่อที่เป็นตัวกลางนำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่ม ประชาชนเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสื่อกับมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2553 ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

 

รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 831 ครั้ง