คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน พิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ต้องไปปฏิบัติงานที่ มจพ.ปราจีนบุรี

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณวุฒิ จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา    สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.บ.ม. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" หรือ 2" จำนวน 1 รูป

           ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.(037)217-317,217-300-4 ต่อ 7018  หรือสมัครได้ที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2553 ในวัน และเวลาราชการ

 

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1063 ครั้ง