วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรื่อนตั้งแต่นั้นมา
          การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2553 เพื่อมุ่งเน้นบทบาทของข้าราชการ การรับราชการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน นายสมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) กล่าวถึงการจัดงานวันข้าราชการราชการพลเรือน ประจำปี 2553 ว่า เนื่องจากวันที่ 1 เมษายนของทุกปี
          ประเด็นหลักในการจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นในด้านบทบาทของข้าราชการ การรับราชการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการประชาชน และรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาล  และยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับอาชีพข้าราชการ โดยกิจกรรมภายในงานมีการสัมมนา เชิงวิชาการ และพิธีการทางศาสนา การมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีจิตบริการที่ดี การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานราชการที่มีการบริหารงานบุคคลดีเด่น การจัดนิทรรศการผลงานการทำงานของ ส่วนราชการที่มีการตอบสนองต่อพัฒนาประเทศชาติ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านต่างของทางราชการเช่น การทำพาสปอต การทำบัตรประชาชน และการจำหน่ายสินค้าโอทอป ของส่วนราชการในภูมิภาค และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  ทั้งนี้ รองเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังได้กล่าวเชิญชวนประชนและข้าราชการให้เข้าร่วมงานวันข้าราชการ พลเรือน ปี2553 ในวันที่ 1-4 เมษายน 2553 ณ.อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 19.00 น. โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานซึ่งทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ ข้าราชการสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือการขาดราชการ ที่มา http://news.sanook.com
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553


 

ขวัญฤทัย ข่าว


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2951 ครั้ง