อาจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    มจพ.   และคณะผู้บริหารหารือร่วมกับผู้แทนเขต บางซื่อ   ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ   ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เหนือ โดยจัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 น .ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมการขายและบริโภคแอลกฮอล์เพื่อลดปัญหาและผลกระทบ ทั้งทางด้านสังคม
             สืบเนื่องจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา แห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญา ตรี-โท–เอก รวมมากกว่า 20,000 คน และนักศึกษาร้อยละ  70  พักอาศัยอยู่บริเวณหอพักเอกชนโดยรอบสถานศึกษา
             ดังนั้น เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกฮอล์ได้โดยง่าย ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของเด็กและเยาวชน (ลดนักดื่ม หน้าใหม่) คุ้มครองและลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์รวมทั้งป้องกันการเริ่มบริโภคเครื่อง ดื่มแอลกฮอล์ในเด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกใหม่ให้แก่เยาวชนของชาติ  มจพ.จึงจัดประชุมหารือวางมาตรการร่วมกัน พร้อมกันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ. ศ 2551
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1130 โทรสาร 0-2586-9004


 ขวัญฤทัยข่าว / สมเกษถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1054 ครั้ง