เพื่อทำนุพระพทุธศาสนาให้มั่นคงสืบไปและเฉลิมพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพงานผ้า ป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม   (วัดน้อย) เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  2553  ซึ่งเป็นวัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง  ในรัชกาลที่ 4  บริจาคก่อสร้าง หอฉันและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆภายในวัด

ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุณได้ที่  กองคลัง ชั้น 1 อาคาร  TGGS โทร. 0-2587-4343  0-2 587-4344 สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2586-9010,0-2913-2615 หรือwww.kmutnb.ac.th

 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
( แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙ )
 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ตั้งขบวนผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำไปยังวัดมัชฌันติการาม ( วัดน้อย )
เวลา ๐๙.๐๐ น. - เคลื่อนขบวนผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำไปยังวัดมัชฌันติการาม ( วัดน้อย )
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ อาคารเรียนปริยัติธรรมวัดมัชฌันติการาม ( วัดน้อย )
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์
    - ถวายผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน
    - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
    - พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1331 ครั้ง