ศ. ดร. ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ    อธิการบดี  มจพ.   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร     กล่าวต้อนรับ  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในพิธีลงนามทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุนการจัดฝึกอบรม การให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการจัดทำโครงการวิจัย พัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการบริการโดยใช้ทรัพยากรทั้งสองฝ่าย ในด้านอาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สถานที่  รวมถึงปัจจัยอื่นๆ และกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการผลิต บัณฑิต วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี  และวิชาที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มประกอบการ   กลุ่มอาชีพ  และผู้สนใจทั่วไป และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจการบินเทียบเท่ามาตรฐานสากล ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ การบริการ  ด้วยการพัฒนาพนักงานภายในบริษัทให้มีศักยภาพสูงขึ้น


บุกเบิก ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1146 ครั้ง