ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายสยุมพร  ลิ่มไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  โดยได้รับเกียรติจากนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและ         สักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจพ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศิลปศาสตร์ประยุกต์  และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง  เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองและบริเวณใกล้เคียง  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ


รุ่งนภา  ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1234 ครั้ง