ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Center:  TCI) ได้คำนวณค่า  TCI Impact Factors  ของวารสารไทยที่ตีพิมพ์ในปี  พ.ศ  2552  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มีค่า Impact Factor  อยู่ที่  0.167   ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 12 ของวารสารทั้งหมด 192 วารสาร    และมีค่า Impact Factor   สูงขึ้นจากปี 2551 ที่มีค่า Impact Factor  อยู่ที่  0.138  อยู่อันดับที่  19  จาก  164  วารสาร (ที่มา www.kmutt.ac.th)

ชื่อวารสาร

Journal Title

ISSN

2552
Articles

2552
Total Cites

2552
Cross Cites

Thai Journal Impact Factors

Thai Journal Immediacy Index

Thai Journal Cited Half-life

วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division

0125-8842

32

104

5

1.327

0.688

1.7

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Journal of Nursing Science and Health

0125-7021

40

79

18

0.519

0.2

4

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

Journal of Mental Health of Thailand

2859-497-X

18

70

49

0.341

0.333

5

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

Journal of Health Systems Research

0858-9437

61

38

21

0.316

0.197

1.6

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

Journal of Medical Technology and Physical Therapy

0857-6653

29

34

6

0.314

0.069

2.9

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Journal of the Psychiatric Association of Thailand

0125-6985

40

119

70

0.284

0.025

10

Thai Forest Bulletin (Botany)

Thai Forest Bulletin (Botany)

0495-3843

28

36

9

0.269

0.143

5.7

วชิรเวชสาร

Vajira Medical Journal

0125-1252

37

39

11

0.215

0.027

7.8

วารสารวิจัยทางการพยาบาล

Thai Journal of Nursing Research

0859-7685

24

47

36

0.204

0.083

7.4

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Journal of Sports Science and Health

1513-7430

26

3

0

0.2

0

N/A

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

The Public Health Journal of Burapha University

1905-7164

13

7

7

0.2

0

N/A

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

Songklanakarind Journal of Nursing

0125-8958

15

15

13

0.167

0

7.5

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok

0857-684x

52

20

15

0.167

0.038

2.5

 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1492 ครั้ง