ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ มจพ. ปราจีนบุรี

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะต้องสำเร็จการศึกษาใน

  ระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.(037)217-317 , (037)217-300-4 ต่อ 7018  หรือ กองบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800   โทร. 02-913-2500 ต่อ 1144, 1189 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลา ราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1442 ครั้ง