ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (มจพ.ปราจีนบุรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ มจพ. ปราจีนบุรี

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโท สาขาเดียวกัน

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท จะต้องแสดงหลักฐานการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก โดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องใช้เวลานอกเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร : 0-2913-2500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2263 ครั้ง