นายชวลิต  เข่งทอง   ประธานกรรมการดำเนินงานเกษียณบุคลากร ประจำปี  ๒๕๕๓ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม ของการจัดงานเกษียณ บุคลากร ประจำปี  ๒๕๕๓ ด้วยชื่องานว่า “ ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. ๕๓” ปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่   ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓   เวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น.   หอประชุมประดู่แดง ชั้น  ๒ อาคารอเนกประสงค์ ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายมาเป็นลำดับ เนื่องจากในปีนี้มีผู้ เกษียณจำนวนมากถึง ๓๒ คน จากบุคลากรทั้ง ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  กลุ่มลูกจ้าประจำ และกลุ่มพนักงานพิเศษของส่วนงานต่าง ๆ  คณะกรรมการดำเนินงานจึงได้วางแผนและดำเนินการเตรียมจัดงานล่วงหน้าด้วย  ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและคารวะตอบแทนคุณงามความดี ีแด่ผู้เกษียณทุกท่าน
           คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานทุกคน ได้ร่วมกันรังสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีรูปแบบเรียบง่าย แต่อลังการอย่างเหมาะสม แปลกใหม่ผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมและความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจ  ซึ่งผู้เกษียณและผู้ร่วมงานจะได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ยังความประทับใจให้กับผู้เกษียณทุกท่าน อย่างไม่มีวันลืมเลือนตลอดไป สมกับที่ได้อุทิศตนเสียสละ และทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจในการทำงานและสร้างคุณูประการต่างๆ ให้กับสถาบันแห่งนี้มาตลอดชีวิตการทำงาน  จนถึงวันเกษียณอายุซึ่งต้องถือว่าทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      และที่สำคัญที่สุดก็คือความรักและความผูกพันกับ มจพ. รวมถึง   ขวัญ  และกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า และมีความสุข ภายหลังการเกษียณจากการทำงานในวาระปกติของบุคคลทั่ว ๆ ไป คือ ๖๐ ปี
           สำหรับรูปแบบการแสดงจะเน้นการมีส่วนร่วมและความเป็นไทย  เช่น   การแห่บายศรีสู่ขวัญ  การแสดงตีกลองสะบัดชัย  การแสดงดนตรีลูกทุ่ง รำอวยพรเชิงประยุกต์  การแสดงจากหน่วยงานและการแสดงอีกหลายรายการให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลิน  ไปกับเสียงเพลงอันไพเราะ ความพิเศษของงานจะอยู่ตรงที่ นางฟ้า  สาวสวย อยู่ประจำตัวผู้เกษียณแต่ละท่าน เพื่อคอย   อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตลอดรายการ  ในวันงานจะมีถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ U Network TV.  เห็นบรรยากาศการจัดงานแบบทุกซอกทุกมุม สำหรับความยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ปีที่แล้วอย่างแน่นอนผู้เกษียณทุกคนซาบซึ้ง และ  ประทับใจกลับไป  งานด้วยรักและผูกพันธ์แด่ ผู้เกษียณ  มจพ.'๕๓   เป็นการแสดงออกระหว่างลูกศิษย์ ครู อาจารย์  เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อนถึงเพื่อน ตลอดจนเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่โดยทางมหาวิทยาลัยได้คำนึงถึง และให้ความสำคัญและ  จัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
           ส่วนการประชาสัมพันธ์งานได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทีมงานได้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ทราบทั้งภาย ในและภายนอก เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  มจพ.  การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ การเผยแพร่สปอตทางสถานีวิทยุ  กระจายเสียง  จัดทำข่าว Scoop พิเศษเผยแพร่ทางโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเคเบิลทีวี   (KMUTNB.TV.) /สถานีโทรทัศน์ มจพ. (KDTV)  เป็นต้น

            ผมมีความเชื่อมั่นในทีมงานและการทำงานที่มีระบบแบบแผนที่ชัดเจนว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จึงขอถือโอกาสนี้ได้ เชิญชวนบุคลากรทุกท่านมาร่วมงาน  ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.’ ๕๓ ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และคารวะ รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับผู้เกษียณทุกท่านในการดำเนินชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขตามความปรารถนาของแต่ละท่าน ขอกราบ ขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย  นายชวลิต กล่าวท้ายที่สุด

รายชื่อผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๕๓ 

ลำดับ

รายชื่อ

สังกัดหน่วยงาน

 

กลุ่มข้าราชการ

 

 

อาจารย์มาณัติ

ภมะราภา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์สถาพร

บุญสมบัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.จริยา

วัฒนกูล

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ

จงประสิทธิ์พร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์

เหล่าสุขสถิตย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์กรรณิการ์

ดิษยวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์สมโภช อิ่มเอิบ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์วัฒนา ปิ่นเสม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์

นาคปทุมสวัสดิ์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

๑๐

รองศาสตราจารย์นพคุณ

นิศามณี

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

๑๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์

วิวัฒน์วิศวกร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

๑๒

อาจารย์เสมอ

เริงอนันต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

๑๓

อาจารย์ชัยโรจน์

ปฏิมาพรเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

๑๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนนท์

ศิริบุญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๕

รองศาสตราจารย์ดำเนินภร

คงพาลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๖

รองศาสตราจารย์ดำรง จีนขาวขำ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๗

อาจารย์คมสันต์

ฐิตเมธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๘

อาจารย์ธวัชชัย

จันทน์กะพ้อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๙

อาจารย์ปิยะ

เต่งตระกูล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒๐

นางพัชรี

คูวิจิตรจารุ

สำนักงานอธิการบดี

๒๑

นางแฉล้ม

ด้วงฉ่ำ

สำนักงานอธิการบดี

๒๒

นางวัจนา

ธนน้อย

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

๒๓

นางพวงทอง

นิงสานนท์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

กลุ่มลูกจ้างประจำ

 

 

๒๔

นายสวัสดิ์

กระแสร์ลม

สำนักงานอธิการบดี

๒๕

นายสว่าง

ทองลบ

สำนักงานอธิการบดี

๒๖

นายวิบูลย์

สุนทรประเสริฐ

สำนักงานอธิการบดี

๒๗

นายเสนาะ

ทองอยู่

สำนักงานอธิการบดี

๒๘

นางละมาย

กระแสร์ลม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๙

นายบุญเลี้ยง

อ่างเฮ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓๐

นายกรณ์

ผาสิน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

๓๑

นายโชคชัย

เมฆสุข

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

๓๒

นายชาญ

แจ่มจิต

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

๓๓

นายเสรี

นุชศิริ

สำนักงานอธิการบดี

 

กลุ่มพนักงานพิเศษ

 

 

๓๔

นางรสวรรณ

วงษ์สวรรค์

สำนักงานอธิการบดี

๓๕

นางคำปอย

ผาสิน

สำนักงานอธิการบดี

 

กำหนดการจัดงาน
“ด้วยรักและผูกพัน แด่ผู้เกษียณ มจพ.’๕๓”
วันศุกร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๓
ณ  หอประชุมประดู่แดง ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์
...........................

๑๒.๐๐ น.      :  ผู้เกษียณลงทะเบียน ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี
๑๓.๓๐ น.      :  ผู้บริหาร บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์
๑๔.๐๐ น.      :  ตั้งขบวนแห่ เพื่อเข้าสู่พิธีการ ณ หอประชุมประดู่แดง
๑๔.๓๐ น.      :  เริ่มขบวนแห่ บายศรี ผู้เกษียณ และกลองสะบัดชัย ไปหอประชุมประดู่แดง
๑๔.๔๕ น.      :  ขบวนแห่ ถึงหอประชุมประดู่แดง
๑๕.๐๐ น.      :  การแสดงชุดที่ ๑   การแสดงกลองสะบัดชัย (ชมรมชาวเหนือ)
๑๕.๑๕ น.      :  นายชวลิต   เข่งทอง  ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน                         และเปิดบายศรี
๑๕.๓๐ น.      :  การแสดงชุดที่ ๒   โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๑๕.๔๐ น.      :  อธิการบดีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ ผู้แทนหน่วยงานมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ
๑๖.๓๐ น.      :  ผู้แทนผู้เกษียณ กล่าวขอบคุณ
๑๖.๔๐ น.      :  อธิการบดี เปิดซุ้มอาหาร ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหาร
:                      ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ
๑๖.๕๐ น.      :  การแสดงชุดที่ ๓   โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย  การแสดงดนตรี
๑๘.๓๐ น.      :  ปิดงาน

ขวัญฤทัย  ข่าว /ปราการ  ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4378 ครั้ง